WIC Language Assistance

Baby looking over moms shoulder

English English “IMPORTANT NOTICE: If you prefer communicating with us in another language or have a disability, please contact 1-800-228-9173 for assistance.  Interpretation services, translated materials or other assistance is available at no cost.”
Amharic አማርኛ ጠቃሚ ማስታወቅያ፡ በሌላ ቋንቋ መግባባት ከፈለጉ ወይ የአካል ጉዳት ካለብዎት፣ እባክዎትን ድጋፍ ለማግኘት ወደ 1-800-228-9173 ይደውሉ፡፡ የአስተርጓሚ፣ የተተረጎሙ ማተርያሎችና ሌሎች ድጋፎች በነፃ ይቀርባሉ፡፡
Arabic العربية

إﺧطﺎر ھﺎم: إذا ﻛﻧت ﺗﻔﺿل اﻟﺗواﺻل ﺑﻠﻐﺔ أﺧرى أو ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن إﻋﺎﻗﺔ، اﻟرﺟﺎء اﻻﺗﺻﺎل ﻋﻠﻰ رﻗم  9173 –  228  -800– 1 ﻟﻠﻣﺳﺎﻋدة. ﺗﺗوﻓر ﺧدﻣﺎت اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﺷﻔﮭﯾﺔ واﻟﻣواد اﻟﻣﺗرﺟﻣﺔ  وﻣﺳﺎﻋدات أﺧرى ﺑدون ﺗﻛﻠﻔﺔ  

Bosnian Bosanski VAŽNO OBAVJEŠTENJE: Ako Vam više odgovara da komunicirate na nekom drugom jeziku ili ste Vi osoba sa ograničenim fizičkim sposobnostima, za pomoć nazovite na telefon 1-800-228-9173. Prevodilačke usluge, prijevod materijala ili druga pomoć pružaju se besplatno.
Burmese ျမန္မာ အေရးႀကီး သတိေပးခ်က္။ ။ အျခားဘာသာစကား တစ္ခုခုႏွင့္ ဆက္သြယ္လိုလ်င္ သို႔မဟုတ္ သင့္တြင္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရိွလ်ွင္ 1-800-228-9173 သို႔ အကူအညီရယူရန္ ဆက္သြယ္ပါ။ စကားျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ဘာသာျပန္ထားသၫ့္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား ႏွင့္ အျခားအကူအညီမ်ားကို အခမဲ့ ရယူႏိုင္ပါသည္။
Chinese 简体中文 重要通知:若您希望用其它语言与我们沟通或有任何障碍,请拨打电话1-800-228-9173寻求帮助。口译服务、翻译资料或其它协助均免费提供。
Farsi يسراف

اطلاعیه مهم: اگر ترجیح می‌دهید مکاتبات به زبان دیگری انجام شود یا دچار نوعی معلولیت هستید، لطفاً برای دریافت کمک با شماره 9173-228-800-1 تماس بگیرید. خدمات ترجمه شفاهی، مطالب با ترجمه کتبی یا سایر کمک‌ها بدون دریافت هیچ هزینه‌ای در اختیار شما قرار می‌گیرد.

French Français

MENTION IMPORTANTE : Si vous préférer de communiquer dans une autre langue ou avez un handicap, veuillez composer le 1-800-228-9173 pour bénéficier de l’assistance. Des services d’interprétation, des dossiers traduits ou d’autres moyens d’assistance sont disponibles à titre gratuit.

Gujarati ગુજરાતી

મહત્વપૂર્ણ સૂચના: જો તમે બીજી ભાષામાં વાતચીત કરવાનું પસંદ કરતા હો અથવા કોઈ અપંગતા ધરાવતા હો, તો સહાય માટે કૃપા કરીને 1-800-228-9173 સાથે સંપર્ક કરો. અર્થઘટન સેવાઓ, અનુવાદિત સામગ્રીઓ અથવા અન્ય સહાય વિના મૂલ્યે ઉપલબ્ધ છે.

Haitian Creole Kreyòl Ayisyen

AVI ENPÒTAN: Si w prefere kominike nan yon lòt lang oswa ou genyen yon andikap, tanpri kontakte 1-800-228-9173 pou asistans. Sèvis entèprèt materyèl tradui oswa lòt asistans yo disponib gratis.

Hindi हिंदी महत्वपूर्ण सूचना: यदि आप किसी अन्य भाषा में संचार करना पसंद करते हैं या किसी विकलांगता से पीड़ित है, तो सहायता के लिए 1-800-228-9173 से संपर्क करें। विवेचन सेवाएँ, अनुवादित सामग्रियाँ या अन्य सहायता बिना किसी लागत के उपलब्ध हैं।
Japanese 日本語 重要なお知らせ:他の言語でのコミュニケーションを希望される方および障害をお持ちの方は、1-800-228-9173までご連絡ください。 通訳サービス、翻訳された資料、その他の支援は無料でご利用いただけます。
Karen ကညီလံာ်ခီၣ်ထံ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအကါဒိၣ်- နမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဆဲးကျၢဆဲးကျိးဘၣ်တၢ်လၢကျိာ်အဂုၤဂၤ မ့တမ့ၢ် တအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကမၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ် ၀ံသးစူၤဆဲးကျၢ 1-800-228-9173 လၢကဃ့တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်တက့ၢ်ႋ တၢ်ကတိၤကျိာ်ထံအတၢ်မၤစၢၤ လံာ်လဲၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ကျိာ်ထံအီၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤအဂုၤဂၤတဖၣ်အိၣ်လၢ တဘၣ်လၢာ်ဒိးအဘူးလဲန့ၣ်လီၤႋ
Korean 한국어 중요 공지: 다른 언어로 소통하고 싶으시거나 장애가 있으신 경우, 1-800-228-9173로 연락하여 도움을 요청하십시오. 통역 서비스, 번역물 또는 기타 지원을 무료로 받으실 수 있습니다.
Nepali नेपाली महत्त्वपूर्ण सूचना: यदि तपाईं अर्को भाषामा कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ वा असक्षम हुनुहुन्छ भने, कृपया सहायताका लागि 1-800-228-9173 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। दोभाषे सेवाहरू, अनुवादित सामग्रीहरू वा अन्य सहायता नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध छन्।
Portuguese Português AVISO IMPORTANTE. Caso prefere comunicar em outro idioma ou possui uma deficiência físíca, ligue para o número 1-800-228-9173 para obter assistência. Serviços de interpretação, tradução de materiais ou outro tipo de assistência estão fornecidos gratuitamente.
Russian Русский ВАЖНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ. Если Вы предпочитаете общаться на другом языке или же Вы являетесь лицом с ограниченными физическими возможностями, обратитесь за помощью по телефону 1-800-228-9173. Услуги устного перевода, перевод материалов или другая помощь предоставляются бесплатно.
Somali Soomaali OGEYSIIS MUHIIM AH: Haddii aad jeceshahay isgaarsiinta in loo adeegsado luuqad kale ama aad leedahay naafonimo, fadlan la xiriir 1-800-228-9173 si aad u hesho caawimaad. Adeegyada turjumaada, macluumaad la turjumay ama caawimaad kale ayaa lagu heli karaa kharash la’aan.
Spanish Español AVISO IMPORTANTE: Si prefiere comunicarse en otro idioma o tiene una discapacidad, comuníquese con el 1-800-228-9173 para obtener ayuda. Los servicios de interpretación, materiales traducidos o algún otro tipo de asistencia están a su disposición sin costo alguno.
Swahili Kiswahili NOTISI MUHIMU: Ikiwa una ulemavu au ungependa kuwasiliana kwa lugha nyingine, tafadhali wasiliana na 1-800-228-9173 ili upate usaidizi.  Huduma za ukalimani, maandishi yaliyotafsiriwa au usaidizi mwingine zinatolewa bila malipo.
Tigrinya ትግርኛ ኣገዳሲ ምልክታ፡ኻልእ ቋንቋ ትደሊ እንተድኣ ኮይንካ ወይ ስንክልና እንተድኣ ኣለካ ብኽብረትካ ደገፍ ንምርካብ ናብ 1-800-228-9173 ደውል፡፡ ናይ ኣስተርጓሚ ኣገልግሎት፡ ዝተተርጎሙ ማተርያላት ወይ ካልኦት ደገፋት ብናፃ ይቐርቡ፡፡
Vietnamese Tiếng Việt THÔNG BÁO QUAN TRỌNG: Nếu quý vị muốn giao tiếp bằng ngôn ngữ khác hoặc bị khuyết tật, vui lòng gọi số 1-800-228-9173 để được trợ giúp. Dịch vụ thông dịch, bản dịch tài liệu hoặc các hỗ trợ khác sẽ được cung cấp miễn phí.